Algemene voorwaarden JOXA

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen JOXA en de opdrachtgever met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en digitale producten.

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JAXO en opdrachtgever. De Algemene Voorwaarden worden voordat de overeenkomst wordt gesloten aan de contractant beschikbaar gesteld.

BEGRIPPEN

AV:         Algemene Voorwaarden.
JOXA:     Eenmanszaak van John Schrijver gevestigd te Mariënheem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88608255.
Opdrachtgever: De wederpartij waarmee JOXA een overeenkomst heeft gesloten.
WordPress CMS: WordPress Content Management Systeem, het systeem waarmee de content van Cliënt beheerd kan worden.
Content: De inhoud van de Website zoals teksten, afbeeldingen, video en andere vormen van communicatie uitingen.
Website: Door JOXA gemaakte ontwerp voor opdrachtgever met content.
Domeinnaam: Het webadres waarop de Website van opdrachtgever te vinden is.
Hosting: Ruimte op de server waar informatie en bestanden worden opgeslagen, waardoor de Website getoond kan worden.
Server: Een centrale hoofdcomputer in een netwerk waarop het content management en/of de database is geïnstalleerd

TOEPASSING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens JOXA.
 2. JOXA behoudt het recht om op elk moment de AV te wijzigen naar aanleiding van wettelijke bepalingen, dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van product of dienst.
 3. Overeenkomst gaat in op het moment dat de opdrachtgever de offerte heeft ondertekend en daarbij ook de AV en privacyverklaring heeft aanvaard.
 4. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt JOXA slechts nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of digitaal) heeft bevestigd.
 5. Opdrachtgever ontvangt een opdrachtbevestiging.
 6. Na ontvangst van de opdracht, de alle benodigde content en de eerste aanbetaling start JOXA met haar werkzaamheden

OFFERTES

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je www.joxa.nl bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy verklaring. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren.
Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAT DOEN WE ERMEE?

 1. Offertes en prijsopgaven van JOXA zijn vrijblijvend, tenzij daarin anders vermeld.
 2. Een offerte of prijsopgave is maximaal 6 weken geldig.
 3. De offerte of prijsopgave komt te vervallen als deze offerte of prijsopgave niet binnen de termijn van 6 weken wordt geaccepteerd.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige- en vervolgopdrachten.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. JOXA zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke gegevens geleverd worden.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever aan JOXA opgegeven wensen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop JOXA haar werkzaamheden baseert.
 4. Indien benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft JOXA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

DUUR EN BEËINDIGING

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door JOXA voor de opdrachtgever wordt als een eenmalige verbintenis beschouwd waarbij in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een datum van oplevering wordt afgesproken.
 2. JOXA heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig aan deze overeenkomst houdt.
 3. Wanneer blijkt dat opdrachtgever haat zaaiende, intolerante, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met haat zaaiende, intolerante, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud op de website plaatst of wil plaatsen mag JOXA de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst direct beëindigen.
 4. JOXA heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Na oplevering van de website bied JOXA u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kosteloos verholpen. Na verloop van deze termijn kunt u een servicecontract afsluiten. Een servicecontract garandeert u van snelle afhandeling van uw vragen of problemen met betrekking tot uw website. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal JOXA met een passend voorstel komen.

LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Teksten en/of beeldmateriaal wordt tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij JOXA waarna JOXA zo snel mogelijk van start gaat met het bouwen.
 2. JOXA bouwt eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever die dit ontwerp nakijkt en voorziet van commentaar, op- en aanmerkingen. Op basis van het gecorrigeerde basisontwerp wordt de website afgerond.
 3. De door JOXA gemaakte website wordt via FTP of externe geheugendrager aan de opdrachtgever overgedragen.
 4. Alle door JOXA genoemde of overeengekomen levertermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij JAXO bekend waren. JOXA spant zich in om de genoemde of overeengekomen levertermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen levertermijn brengt JOXA niet in verzuim.
 5. JOXA is niet gebonden aan een al dan niet uiterste levertermijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is JOXA gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.
 6. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

OVERMACHT

 1. JOXA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 2. Indien de overmacht slechts tijdelijk van aard is zal JOXA alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 3. JOXA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, registratie van een domeinnaam of andere situaties waarop zij geen invloed kan uitoefenen.
 4. Voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door foutieve instellingen bij de hostingprovider van de opdrachtgever is JOXA niet aansprakelijk.

 

PRIJZEN

 1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. Indien er sprake is van een uurtarief dan wordt er gefactureerd op basis van werkelijk bestede uren.
 3. JOXA heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

BETALINGSVOORWAARDEN

 1. JOXA mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. De eerste 50% (of een ander overeengekomen bedrag) dient te worden voldaan bij aanvang. De tweede 50% (of een ander overeengekomen bedrag) dient door de klant betaald te worden voordat het product (de website) naar zijn eigen domein verhuisd wordt.
 2. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk. Hiervoor zal JOXA naar evenredigheid moeten worden gehonoreerd.
 3. De website wordt afgebouwd op het originele domein. Na het afronden van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Als de factuur voldaan is ontvangt de opdrachtgever de inloggegevens.
 4. JOXA behoudt het recht om lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 5. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn  (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
  Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door JOXA een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 7. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door JOXA een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 50, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 8. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 9. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering JOXA hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 7 dagen na verzending voldaan moet worden.

ONDERHOUDSCONTRACT

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het updaten van plug-ins, back-uppen van de website en het algemene onderhoud om de site zo goed en soepel mogelijk te laten werken. Tevens wordt ermee bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies die door JOXA vervaardigd zijn en niet door derden, alsmede het, indien gewenst, incidenteel wijzigen van tekst en/of foto.
 2. Grote wijzigingen aan de website vallen buiten het onderhoudsabonnement. Hierbij geldt het uurtarief van €65,- Afhankelijk van de wijzigingen kan er ook een vast bedrag worden afgesproken.
 3. Het onderhoudsabonnement is 1 maand geldig en wordt elk maand stilzwijgend verlengd tenzij de klant aangeeft er geen gebruik meer van te willen maken.
 4. De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag van € 24,- over te maken aan JOXA waarmee de opdrachtgever recht heeft op 1 uur onderhoud per maand.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. JOXA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat het aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij is van copyright van derden.
 2. Voor zover JOXA bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden waarop JOXA weinig of geen invloed kan uitoefenen is JOXA niet aansprakelijk voor eventuele schade voortkomend uit deze relaties.
 3. Gelet op het grote aantal knooppunten op internet met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet rekening worden gehouden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. JOXA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. JOXA is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart JOXA voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van JOXA.
 5. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. JOXA wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan JOXA aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

Reclamatie

 1. 1. de opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan JOXA, waarna JOXA deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan JOXA binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

BUITENGEBRUIKSTELLING

 1. 1. JOXA heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens JOXA niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. JOXA zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van JOXA kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door JOXA gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

 1. 1. JOXA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

GESCHILLENREGELING EN TOEPASSLIJK RECHT

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JOXA en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

DOMEIN REGISTRATIE

 1. Indien de Cliënt niet beschikt over een .nl Domeinnaam zal JOXA de domeinnaam registreren. Zij zal hiervoor haar uiterste best doen om de gewenste .nl domeinnaam te registreren. Zij kan echter geen garantie geven dat de gewenste domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.

 2. Indien opdrachtgever reeds een domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken dan dient de opdrachtgever in het kader van de opdracht deze over te dragen aan JOXA, die dan op haar beurt zorg kan dragen tussen een koppeling van website en domeinnaam.

LICENTIEOVEREENKOMST WEBSITE

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan JOXA en of haar licentiegevers. Opdrachtgever kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht. Gedurende de overeenkomst verleent JOXA de opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door opdrachtgever, en alleen voor gebruik van haar organisatie.
  Het is opdrachtgever niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen.

  Het is opdrachtgever niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op generlei wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden